.

HÌNH THÀNH DỰ ÁN

Quảng Trị từng là chiến trường ác liệt và chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong chiến tranh. Gần 40 năm sau chiến tranh và hơn 20 năm đổi mới

Xem tiếp
.

MỤC TIÊU DỰ ÁN

Xây dựng các nội dung, kế hoạch hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn hàng năm và lồng ghép vào quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

VẤN ĐỀ SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Nâng cao năng lực điều phối, hợp tác thực hiện các hoạt động bom mìn của tỉnh Quảng Trị với sự phối hợp của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan

.

TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG BOM MÌN TỈNH QUẢNG TRỊ

Thành lập Trung tâm hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị

Giới thiệu * Hình thành Dự án

Quá trình hình thành dự án


Qúa trình thành lập

Từ năm 1996, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị (lúc đó là Phòng Đối ngoại) được UBND tỉnh giao nhiệm vụ là đầu mối, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan điều phối các chương trình hoạt động bom mìn nhân đạo quốc tế trong tỉnh. Từ đó đến nay, có nhiều tổ chức phi chính phủ đã và đang hợp tác với tỉnh triển khai các hoạt động bom mìn nhân đạo, bao gồm: Dự án RENEW, Norwegian People’s Aid (NPA); Mine Advisor Group (MAG); Danish Demining Group (DDG); Solidarity International (SODI) ; APOPO; Peace Trees Việt Nam (PTVN); Clear Path International (CPI); Catholic Relief Services (CRS), Hội Chữ thập đỏ tỉnh…

Trên thực tế, mỗi tổ chức hoạt động theo quy chuẩn riêng và thiếu sự phối hợp, nhiều khi xảy ra tình trạng chồng chéo nhau trong hoạt động khắc phục bom mìn.

Năm 2013, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị và Quỹ viện trợ nhân dân Na Uy hợp tác triển khai dự án Đơn vị Cơ sở Dữ liệu về Hoạt động Khắc phục hậu quả chiến tranh tại Quảng Trị (DBU) được thành lập với chức năng chủ yếu là đầu mối tiếp nhận và cung cấp thông tin cho các đối tác và đề xuất nhiệm vụ. Có thể nhận thấy rằng DBU là một công cụ hỗ trợ cho việc điều phối.

Thành công của DBU sau 2 năm hoạt động đã tạo tiền đề cho Dự án “Thành lập Trung tâm Điều phối Khắc phục hậu quả chiến tranh tỉnh Quảng Trị” (LWCC). Về mặt hoạt động, DBU được lồng ghép vào LWCC và trở thành một bộ phận kỹ thuật trực thuộc LWCC.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện dự án “Thành lập Trung tâm điều phối khắc phục hậu quả chiến tranh”

Ngày 12/2/2015, UBND tỉnh Quảng Trị đã ký Quyết định số 319/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án “Thành lập Trung tâm điều phối khắc phục hậu quả chiến tranh tỉnh Quảng Trị”. Dự án này được viện trợ bởi Quỹ viện trợ nhân dân Na Uy.

Nội dung dự án

Dự án LWCC sẽ mang lại cho tỉnh Quảng Trị thông tin, hướng dẫn và cơ chế điều phối các đối tác trong hoạt động khắc phục bom mìn sau chiến tranh nhằm đáp ứng nhu cầu giải phóng mặt bằng, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội. Trong phạm vi dự án, các hoạt động sẽ được đánh thông qua các chỉ số sau:

 • Các hướng dẫn soạn thảo và phê duyệt văn bản về hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn.
 • Số lượng các hội thảo và hội nghị được tổ chức với sự tham gia của đội ngũ nhân viên LWCC. 
 •  Số lượng các lớp tập huấn được tổ chức.
 • Tất cả các hoạt động khảo sát, rà phá và phản ứng nhanh (EOD) được LWCC phân công cho đối tác.
 • Tất cả người dân tỉnh Quảng Trị sẽ được hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ Trung tâm điều phối.
 • Tất cả các phòng ban và các cơ quan cấp tỉnh, huyện và xã sẽ được hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp từ Trung tâm Điều phối.
 • Chia sẽ kinh nghiệm với các đối tác, địa phương khác.

Mục tiêu

 1. Mục tiêu dài hạn
 2. Khắc phục tiến tới hoàn thành việc loại bỏ bom bi và các vật liệu chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh sẽ không còn gây nguy hiểm hay là trở ngại đối với sự phát triển ở tỉnh Quảng Trị.
 3. Mục tiêu trước mắt.
  • Xây dựng các nội dung, kế hoạch hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn hàng năm.
  • Hệ thống hồ sơ nhiệm vụ được thiết lập và đi vào hoạt động.
  • Hoạt động khắc phục bom mìn được lồng ghép vào quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
  • Xây dựng và đưa vào thực hiện hệ thống quản lý rủi ro.

Các hoạt động chính

 • Tiến hành khảo sát, tổng hợp đánh giá về hoạt động khắc phục bom mìn và quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
 • Soạn thảo hướng dẫn cách thức lồng ghép hoạt động khắc phục bom mìn vào trong bước lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
 • Tổ chức hội thảo về cách thức lồng ghép hoạt động khắc phục bom mìn vào trong bước lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
 • Tiến hành đánh giá sự gắn kết kế hoạch hoạt động với quy trình tài trợ cấp tỉnh và cấp quốc gia.
 • Dự thảo hướng dẫn cách lập kế hoạch hợp tác, điều phối và quản lý.
 • Tổ chức hội thảo về hoạt động lập kế hoạch, điểu phối và quản lý.
 • Dự thảo kế hoạch và thủ tục giải phóng đất đai và quản lý rủi ro.
 • Tổ chức hội thảo về giải phóng đất và quản lý rủi ro.
 • Tiến hành đánh giá các phương thức quản lý rui ro hiện có.
 • Soạn thảo hướng dẫn đánh giá rủi ro và phương thức giảm thiểu.
 • Tổ chức hội thảo áp dụng phương thức đánh giá rủi ro mới.
 • Đánh giá vấn đề giới được lồng ghép trong hoạt động khắc phục bom mìn ở Quảng Trị.
 • Đào tạo nhân lực Trung tâm.
 • Chia sẽ kinh nghiệm với Trung tâm điều phối bom mìn quốc gia và các tỉnh khác.

 

KHI PHÁT HIỆN BOM MÌN

HÃY GỌI HOẶC NHẮN TIN THEO CÚ PHÁP "BM"

ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG

0901 941 941

Hình ảnh Hoạt động về Khắc phục hậu quả chiến tranh