REDUCING RISK FROM EXPLOSIVE REMNANTS OF WAR
MAKING QUANG TRI PROVINCE SAFE FROM ERW

Efforts to overcome the LEGACIES of war in Quang Tri province

61,952

SURVEYED CHA AREA (HA)

The total area of confirm hazardous areas established after survey activities.

34,507

TOTAL AREA OF LAND RELEASED (HA)

The total area of land contaminated by cluster munitions and other UXO are released.

820,261

Number of UXO found and destroyed safely

The number of explosive ordnances including cluster submunitions, mines, and other UXO that are detected and safely destroyed.

720,519

THE NUMBER TURN OF PEOPLE RECEIVED EORE

The number turns of people who received explosive ordnance risk education (EORE) to live safely before the land was completely released.

Efforts to overcome the LEGACIES of war in Quang Tri province

Mine Action Activities

Survey activity includes non-technical and technical survey.

According to the definition of IMAS (2013), this activity refers to the collection and analysis of data, without the use of technical interventions or using appropriate technical interventions, about the presence, type, distribution, and surrounding environment of mine/ERW contamination, in order to define better where mine/ERW contamination is present, and where it is not, and to support land release prioritization and decision-making processes through the provision of evidence.

Read more

According to the definition of IMAS (2013)

In the context of mine action, the term “Clearance” refers to tasks or actions to ensure the removal and/or the destruction of all mine and ERW hazards from a specified area to a specified depth. In Quang Tri Province, besides the “static clearance” of particular area size, a lot of mobile explosive ordnance disposal activities (EOD) have been conducted to immediately remove and destroyed ERW found on the ground and reported by the local people.

Read more

According to the definition of IMAS (2009)

Mine Risk Education (EORE) is activities which seek to reduce the risk of injury from mines/ERW by raising awareness of men, women, and children in accordance with their different vulnerabilities, roles, and needs, and promoting behavioral change including public information dissemination, education and training, and community mine action liaison…

Read more

Data of post-war mine/ERW accidents and victims has been mainly integrated from the surveys conducted by Project RENEW in 2002, 2005 and 2010. Before 2002, there had been no official surveys of EO accident and victims. In addition, the Clear Path International (CPI) has victims and survivors assistance and collected the list of accidents and victims for its own activities. Quang Tri Provincial Red Cross Society has also started victims assistance within the past five-years and conducted surveys in its project areas. Since the establishment of Provincial Mine Action Coordination Database, DBU Project has collected, checked, compared data from the above-mentioned sources then integrated into the centralized database.

Read more

According to the definition of IMAS (2004)

Victims Assistance / Survivor Assistance refers to all aid, relief, comfort and support provided to victims (including survivors) with the purpose of reducing the immediate and long-term medical and psychological implications of their trauma.

Read more

Post-clearance development plays an important role in improving the socio-economic situation, strongly concerned by the local people as well as local authorities, and has contributed to the effectiveness of “clearance” in a specified area. Organizations such as SODI, MAG, PTVN … have supported in building up resettlement villages and other social welfare projects in some particular “cleared lands”.

Read more

Activity Pictures of Neutralizing the Effect of ERW

Donors and partners
QTMAC is proud to be a partner of the mine action organizations in Quang Tri province. Sincere thanks to the sponsors who have supported and funded the mine action programes in Quang Tri province.
https://scontent-hkg1-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/437962743_839132228260827_820286649499019366_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=dOEnt93TzcAQ7kNvgFjohjm&_nc_ht=scontent-hkg1-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfAPmkbUkiJXEfuPW_IAcecTPudLJKSr0LPWTobtkKmLBg&oe=662F6C21
Post
Sáng ngày 17/04/2024, đại diện lãnh đạo Trung tâm Hành động bom mìn Quảng Trị (QTMAC), Ông Đinh Ngọc Vũ, Phó Giám đốc đã tham dự Lễ khánh thành và bàn giao công trình Trường mầm non Triệu Thuận, huyện Triệu Phong. Đây là công trình trường học được Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Hoa Kỳ tài trợ với tổng số tiền khoảng gần 12 tỉ đồng. Trước đó, vào ngày 14/9/2022, QTMAC đã nhận được đề nghị từ UBND huyện Triệu Phong về việc hỗ trợ thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ để xây dựng công trình này. Sau khi nhận được đề nghị, QTMAC đã tiến hành khảo sát, thu thập thông tin và điều phối tổ chức MAG triển khai nhiệm vụ rà phá kịp thời nhằm đảm bảo an toàn và tiến độ thi công công trình. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, có mưa lớn nên khu vực xây dựng bị ngập lụt. Trước tình hình đó, QTMAC đã chủ trì thảo luận và thống nhất với tổ chức MAG điều chỉnh phương án kỹ thuật rà phá để kịp hoàn thành và bàn giao mặt bằng sạch BMVN cho đơn vị thi công. “Ban giám hiệu nhà trường, phụ huynh và học sinh rất phấn khởi và vui mừng khi thấy công trình mới được xây dựng kiên cố với đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh. Công trình này được hoàn thành là nguồn động viên khích lệ to lớn đối với cô và trò tại ngôi trường này, các cháu học sinh không chỉ có một nơi để học tập, sinh hoạt khang trang mà đây còn là nơi tránh bão, tránh lũ an toàn hơn trong mùa mưa”. Cô Hoàng Thị Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường đã vui mừng chia sẻ trong buổi lễ khánh thành. QTMAC rất vui mừng được tham dự Lễ bàn giao và góp một phần công sức để hoàn thành công trình có ý nghĩa này. Trân trọng cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ để nâng cao năng lực cho QTMAC cũng như hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tại tỉnh Quảng Trị! --- On the morning of April 17, 2024, the representative of Quang Tri Mine Action Center (QTMAC), Mr. Dinh Ngoc Vu, Deputy Director, attended the Inauguration and Handover Ceremony of Trieu Thuan Kindergarten, Trieu Phong district. This school was funded by the U.S. Indo-Pacific Command with a total amount of approximately 12 billion VND. On September 14, 2022, QTMAC received a request from People's Committee of Trieu Phong district to support the clearance of explosive ordnance to build this school. After that, QTMAC conducted a survey, collected information and tasked MAG to promptly conduct the clearance to ensure safety and construction progress. During this time, due to unfavorable weather conditions like heavy rain, the construction area was flooded. Therefore, QTMAC discussed and agreed with MAG to adjust the clearance methodology to complete and hand over safe land to the construction organization on time. “The School Board, parents and students are very excited and happy to see the new building with full facilities, ensuring the best learning conditions for students. The completion of this project is a source of encouragement for the teachers and students at this school. The students not only have a spacious place to study and play, but this is also a shelter to avoid storms and floods during the rainy season." Ms. Hoang Thi Hanh, Principal, was happy to share at the Inauguration Ceremony. QTMAC is very pleased to attend the Inauguration and Handover Ceremony and contribute to the completion of this meaningful project. Sincere thanks to the U.S. Government for funding to improve the capacity for QTMAC as well as supporting mine action activities in Quang Tri province!
Sáng ngày 17/04/2024, đại diện lãnh đạo Trung tâm Hành động bom mìn Quảng Trị (QTMAC), Ông Đinh Ngọc Vũ, Phó Giám đốc đã tham dự Lễ khánh thành và bàn giao công trình Trường mầm non Triệu Thuận, huyện Triệu Phong. Đây là công trình trường học được Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương Hoa Kỳ tài trợ với tổng số tiền khoảng gần 12 tỉ đồng. Trước đó, vào ngày 14/9/2022, QTMAC đã nhận được đề nghị từ UBND huyện Triệu Phong về việc hỗ trợ thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ để xây dựng công trình này. Sau khi nhận được đề nghị, QTMAC đã tiến hành khảo sát, thu thập thông tin và điều phối tổ chức MAG triển khai nhiệm vụ rà phá kịp thời nhằm đảm bảo an toàn và tiến độ thi công công trình. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, có mưa lớn nên khu vực xây dựng bị ngập lụt. Trước tình hình đó, QTMAC đã chủ trì thảo luận và thống nhất với tổ chức MAG điều chỉnh phương án kỹ thuật rà phá để kịp hoàn thành và bàn giao mặt bằng sạch BMVN cho đơn vị thi công. “Ban giám hiệu nhà trường, phụ huynh và học sinh rất phấn khởi và vui mừng khi thấy công trình mới được xây dựng kiên cố với đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh. Công trình này được hoàn thành là nguồn động viên khích lệ to lớn đối với cô và trò tại ngôi trường này, các cháu học sinh không chỉ có một nơi để học tập, sinh hoạt khang trang mà đây còn là nơi tránh bão, tránh lũ an toàn hơn trong mùa mưa”. Cô Hoàng Thị Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường đã vui mừng chia sẻ trong buổi lễ khánh thành. QTMAC rất vui mừng được tham dự Lễ bàn giao và góp một phần công sức để hoàn thành công trình có ý nghĩa này. Trân trọng cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ để nâng cao năng lực cho QTMAC cũng như hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tại tỉnh Quảng Trị! --- On the morning of April 17, 2024, the representative of Quang Tri Mine Action Center (QTMAC), Mr. Dinh Ngoc Vu, Deputy Director, attended the Inauguration and Handover Ceremony of Trieu Thuan Kindergarten, Trieu Phong district. This school was funded by the U.S. Indo-Pacific Command with a total amount of approximately 12 billion VND. On September 14, 2022, QTMAC received a request from People's Committee of Trieu Phong district to support the clearance of explosive ordnance to build this school. After that, QTMAC conducted a survey, collected information and tasked MAG to promptly conduct the clearance to ensure safety and construction progress. During this time, due to unfavorable weather conditions like heavy rain, the construction area was flooded. Therefore, QTMAC discussed and agreed with MAG to adjust the clearance methodology to complete and hand over safe land to the construction organization on time. “The School Board, parents and students are very excited and happy to see the new building with full facilities, ensuring the best learning conditions for students. The completion of this project is a source of encouragement for the teachers and students at this school. The students not only have a spacious place to study and play, but this is also a shelter to avoid storms and floods during the rainy season." Ms. Hoang Thi Hanh, Principal, was happy to share at the Inauguration Ceremony. QTMAC is very pleased to attend the Inauguration and Handover Ceremony and contribute to the completion of this meaningful project. Sincere thanks to the U.S. Government for funding to improve the capacity for QTMAC as well as supporting mine action activities in Quang Tri province!
22-04-2024
Read more
https://scontent-hkg1-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/438222866_836335765207140_8466566358531730707_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=hHKEhqvDHzAQ7kNvgHX0_WS&_nc_ht=scontent-hkg1-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfDFwKyuh3ZXyjAnUqcioNFLkWlMWg_VLRFOnSiuJ9-ecA&oe=662F525A
Post
Ngày 17/04/2024, Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị (QTMAC) vinh dự được đón tiếp Trung tá Wei Yuan, Trưởng Văn phòng Hợp tác Quốc phòng (ODC), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Bà Nguyễn Triều Thương – Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo khắc phục hẩu quả bom mìn đã chủ trì phiên làm việc. Đại diện QTMAC, ông Đinh Ngọc Vũ – Phó Giám đốc đã giới thiệu về mô hình, vai trò quản lý, điều phối và chức năng, nhiệm vụ của QTMAC, đồng thời cũng đã trao đổi về một số đề xuất, kiến nghị về hoạt động tập huấn, xây dựng năng lực và một số thách thức trong quá trình hoạt động của QTMAC. Qua đó, QTMAC mong muốn nhận được sự quan tâm và hợp tác trong nhiều lĩnh vực từ phía ODC. Trước đó, Trung tá Wei Yuan đã tham dự lễ cắt băng khánh thành trường mầm non Triệu Thuận, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong. Đây là một trong hai ngôi trường mầm non được ODC tài trợ kinh phí xây dựng trong thời gian gần đây sau khi QTMAC hỗ trợ điều phối thực hiện rà phá bom mìn thông qua tổ chức MAG. Trân trọng cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ để nâng cao năng lực cho QTMAC cũng như hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tại tỉnh Quảng Trị! --- On April 17, 2024, Quang Tri Mine Action Center (QTMAC) was honored to welcome Lieutenant Colonel Wei Yuan, Head of the Office of Defense Cooperation (ODC), the U.S. Embassy in Vietnam. Ms. Nguyen Trieu Thuong - Director of Quang Tri Department of Foreign Affairs, Standing Deputy Head of the Provincial Mine Action Steering Committee chaired the meeting. On behalf of QTMAC, Mr. Dinh Ngoc Vu - Deputy Director introduced the model, management and coordination roles and functions of QTMAC. Also, he discussed some proposals on training, capacity development and several challenges QTMAC is facing during operations. Therefore, QTMAC looks forward to receiving attention and cooperation in many fields from ODC. This morning, Lieutenant Colonel Wei Yuan attended the inauguration ceremony of Trieu Thuan kindergarten in Trieu Thuan commune, Trieu Phong district. This is one of two kindergartens funded by ODC to build after QTMAC supported in coordinating and tasking MAG to conduct clearance. Sincere thanks to the US Government for funding to improve the capacity for QTMAC as well as supporting mine action activities in Quang Tri province!
Ngày 17/04/2024, Trung tâm Hành động bom mìn tỉnh Quảng Trị (QTMAC) vinh dự được đón tiếp Trung tá Wei Yuan, Trưởng Văn phòng Hợp tác Quốc phòng (ODC), Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Bà Nguyễn Triều Thương – Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo khắc phục hẩu quả bom mìn đã chủ trì phiên làm việc. Đại diện QTMAC, ông Đinh Ngọc Vũ – Phó Giám đốc đã giới thiệu về mô hình, vai trò quản lý, điều phối và chức năng, nhiệm vụ của QTMAC, đồng thời cũng đã trao đổi về một số đề xuất, kiến nghị về hoạt động tập huấn, xây dựng năng lực và một số thách thức trong quá trình hoạt động của QTMAC. Qua đó, QTMAC mong muốn nhận được sự quan tâm và hợp tác trong nhiều lĩnh vực từ phía ODC. Trước đó, Trung tá Wei Yuan đã tham dự lễ cắt băng khánh thành trường mầm non Triệu Thuận, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong. Đây là một trong hai ngôi trường mầm non được ODC tài trợ kinh phí xây dựng trong thời gian gần đây sau khi QTMAC hỗ trợ điều phối thực hiện rà phá bom mìn thông qua tổ chức MAG. Trân trọng cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ để nâng cao năng lực cho QTMAC cũng như hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tại tỉnh Quảng Trị! --- On April 17, 2024, Quang Tri Mine Action Center (QTMAC) was honored to welcome Lieutenant Colonel Wei Yuan, Head of the Office of Defense Cooperation (ODC), the U.S. Embassy in Vietnam. Ms. Nguyen Trieu Thuong - Director of Quang Tri Department of Foreign Affairs, Standing Deputy Head of the Provincial Mine Action Steering Committee chaired the meeting. On behalf of QTMAC, Mr. Dinh Ngoc Vu - Deputy Director introduced the model, management and coordination roles and functions of QTMAC. Also, he discussed some proposals on training, capacity development and several challenges QTMAC is facing during operations. Therefore, QTMAC looks forward to receiving attention and cooperation in many fields from ODC. This morning, Lieutenant Colonel Wei Yuan attended the inauguration ceremony of Trieu Thuan kindergarten in Trieu Thuan commune, Trieu Phong district. This is one of two kindergartens funded by ODC to build after QTMAC supported in coordinating and tasking MAG to conduct clearance. Sincere thanks to the US Government for funding to improve the capacity for QTMAC as well as supporting mine action activities in Quang Tri province!
17-04-2024
Read more
https://scontent-hkg1-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/438259808_835701715270545_1531513389922261518_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=85Ki-p7_eYYQ7kNvgG-ruBg&_nc_ht=scontent-hkg1-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfA_SalVhEoTaO4bL1pIO7Pm0PdyKD0SVvn9tyQimE6tjQ&oe=662F7CEE
Post
Ngày 16/4/2024, Trung tâm Hành động bom mìn Quảng Trị (QTMAC) tổ chức cuộc họp điều phối định kỳ hàng tháng kết hợp đi thăm thực địa hiện trường hoạt động “Scorpion” của tổ chức NPA/RENEW tại thôn Tân Kỳ, xã Gio Quang, huyện Gio Linh. Tham dự cuộc họp có đại diện Quản lý, giám sát các tổ chức MAG, PTVN, NPA/RENEW, Golden West cùng các cán bộ Quan sát viên quân sự cấp tỉnh của các tổ chức. Tại hiện trường đại diện NPA/RENEW đã giới thiệu về cơ cấu và nguyên lý hoạt động của hệ thống máy rà “Scorpion”, một thiết bị máy rà có ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bom mìn nhân đạo tại Quảng Trị do Bộ quốc phòng Mỹ tài trợ. Hệ thống máy rà “Scorpion” đang trong quá trình thí điểm, nghiên cứu và có rất nhiều ưu điểm. Thiết bị này được các tổ chức quan tâm, trao đổi, và mong muốn sẽ có cơ hội tìm hiểu và thảo luận sâu hơn trong tương lai. Ngoài ra, các tổ chức cũng đã báo cáo nhanh kết quả hoạt động trong tháng 3 và kế hoạch sắp tới cũng như đề nghị QTMAC hỗ trợ giải quyết một số vướng mắc trong quá trình hoạt động. Thay mặt QTMAC, ông Đinh Ngọc Vũ - Phó Giám đốc cảm ơn tổ chức NPA/RENEW đã tạo điều kiện và hỗ trợ chuyến thăm hiện trường được diễn ra thành công tốt đẹp. Ông cũng hy vọng hệ thống máy rà “Scorpion” sẽ là một trong những công cụ và giải pháp có thể giúp đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn ở những khu vực ô nhiễm thích hợp thông qua sự điều phối, quản lý, giám sát của QTMAC. Trân trọng cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ để nâng cao năng lực cho QTMAC cũng như hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tại tỉnh Quảng Trị! ----- On April 16, 2024, Quang Tri Mine Action Center (QTMAC) conducted a monthly coordination meeting combined with a visit to NPA/RENEW’s "Scorpion" operational site in Tan Ky village, Gio Quang commune, Gio Linh district. Representatives of management and supervision of mine action operators including MAG, PTVN, NPA/RENEW, Golden West and provincial military liaison observers of the operators attended the meeting. At the site, the NPA/RENEW representative introduced the structure and operating principles of the "Scorpion" detection system, which is a detector with technological applications in the field of humanitarian demining in Quang Tri funded by the U.S DoD. The "Scorpion" detection system is in the process of piloting and researching with many advantages. All operators paid much attention to the device and discussed it. Also, they look forward to having the opportunity to learn and discuss further in the future. In addition, the operators also quickly updated their results in March and upcoming plans as well as requested QTMAC's support in resolving some problems during operations. On behalf of QTMAC, Mr. Dinh Ngoc Vu - Deputy Director would like to express his gratitude to NPA/RENEW for successfully supporting the site visit. He also hopes that the "Scorpion" detection system will be one of the tools and solutions that can help speed up the clearance in appropriate contaminated areas through coordination, management, and supervision of QTMAC. Sincere thanks to the US Government for funding to improve the capacity for QTMAC as well as supporting mine action activities in Quang Tri province! https://qtmac.vn/vi/tin-tuc-va-su-kien/tin-tuc/qtmac-to-chuc-cuoc-hop-dieu-phoi-dinh-ky-hang-thang-ket-hop-di-tham-thuc-dia-hien-truong
Ngày 16/4/2024, Trung tâm Hành động bom mìn Quảng Trị (QTMAC) tổ chức cuộc họp điều phối định kỳ hàng tháng kết hợp đi thăm thực địa hiện trường hoạt động “Scorpion” của tổ chức NPA/RENEW tại thôn Tân Kỳ, xã Gio Quang, huyện Gio Linh. Tham dự cuộc họp có đại diện Quản lý, giám sát các tổ chức MAG, PTVN, NPA/RENEW, Golden West cùng các cán bộ Quan sát viên quân sự cấp tỉnh của các tổ chức. Tại hiện trường đại diện NPA/RENEW đã giới thiệu về cơ cấu và nguyên lý hoạt động của hệ thống máy rà “Scorpion”, một thiết bị máy rà có ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực bom mìn nhân đạo tại Quảng Trị do Bộ quốc phòng Mỹ tài trợ. Hệ thống máy rà “Scorpion” đang trong quá trình thí điểm, nghiên cứu và có rất nhiều ưu điểm. Thiết bị này được các tổ chức quan tâm, trao đổi, và mong muốn sẽ có cơ hội tìm hiểu và thảo luận sâu hơn trong tương lai. Ngoài ra, các tổ chức cũng đã báo cáo nhanh kết quả hoạt động trong tháng 3 và kế hoạch sắp tới cũng như đề nghị QTMAC hỗ trợ giải quyết một số vướng mắc trong quá trình hoạt động. Thay mặt QTMAC, ông Đinh Ngọc Vũ - Phó Giám đốc cảm ơn tổ chức NPA/RENEW đã tạo điều kiện và hỗ trợ chuyến thăm hiện trường được diễn ra thành công tốt đẹp. Ông cũng hy vọng hệ thống máy rà “Scorpion” sẽ là một trong những công cụ và giải pháp có thể giúp đẩy nhanh tiến độ rà phá bom mìn ở những khu vực ô nhiễm thích hợp thông qua sự điều phối, quản lý, giám sát của QTMAC. Trân trọng cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ để nâng cao năng lực cho QTMAC cũng như hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tại tỉnh Quảng Trị! ----- On April 16, 2024, Quang Tri Mine Action Center (QTMAC) conducted a monthly coordination meeting combined with a visit to NPA/RENEW’s "Scorpion" operational site in Tan Ky village, Gio Quang commune, Gio Linh district. Representatives of management and supervision of mine action operators including MAG, PTVN, NPA/RENEW, Golden West and provincial military liaison observers of the operators attended the meeting. At the site, the NPA/RENEW representative introduced the structure and operating principles of the "Scorpion" detection system, which is a detector with technological applications in the field of humanitarian demining in Quang Tri funded by the U.S DoD. The "Scorpion" detection system is in the process of piloting and researching with many advantages. All operators paid much attention to the device and discussed it. Also, they look forward to having the opportunity to learn and discuss further in the future. In addition, the operators also quickly updated their results in March and upcoming plans as well as requested QTMAC's support in resolving some problems during operations. On behalf of QTMAC, Mr. Dinh Ngoc Vu - Deputy Director would like to express his gratitude to NPA/RENEW for successfully supporting the site visit. He also hopes that the "Scorpion" detection system will be one of the tools and solutions that can help speed up the clearance in appropriate contaminated areas through coordination, management, and supervision of QTMAC. Sincere thanks to the US Government for funding to improve the capacity for QTMAC as well as supporting mine action activities in Quang Tri province! https://qtmac.vn/vi/tin-tuc-va-su-kien/tin-tuc/qtmac-to-chuc-cuoc-hop-dieu-phoi-dinh-ky-hang-thang-ket-hop-di-tham-thuc-dia-hien-truong
16-04-2024
Read more

REPORT LANDMINE